Projekt Baltic Challenge

Baltic Challenge jest kompleksowym programem naukowo-technologicznym przygotowanym i realizowanym przez Europejską Fundację Kosmiczną.

Jego celem jest zainicjowanie oraz wsparcie opracowywania efektywnych technologii kosmicznych i robotycznych na potrzeby eksploracji i eksploatacji środowiska wodnego morskiego i śródlądowego oraz innych trudno dostępnych miejsc na Ziemi oraz innych planetach i ich księżycach:

 • roboty i zdalnie sterowane pojazdy podwodne, jeżdżące i latające
 • rozwiązania sterowania, nawigacji i pozycjonowania
 • satelity obserwacyjne i pomiarowe
 • przetwarzanie danych i mapowanie przestrzenne

Techniki satelitarne w połączeniu z pracą robotów i dronów mogą znaleźć szerokie zastosowania w wielu dziedzinach związanych z gospodarką morską i wód śródlądowych, a także w różnych dziedzinach biznesu i nauki, np:

 • transport morski i śródlądowy (nawodny i podwodny)
 • przemysł wydobywczy (górnictwo węgla i rud, wydobycie ropy naftowej i gazu)
 • przemysł chemiczny i kosmetyczny
 • przemysł spożywczy
 • rolnictwo i leśnictwo
 • rybołówstwo
 • melioracja i regulacja retencji wody
 • energetyka, energetyka wodna i wiatrowa (na akwenach wodnych)
 • badania podwodne (hydrologia, biologia, archeologia)
 • …i wiele innych

Działania w ramach Baltic Challenge obejmują m.in. realizację projektów edukacyjnych i doradczych oraz wsparcie innowacyjnych pomysłów i przedsięwzięć, wykorzystujących zaawansowane rozwiązania techniczne w dziedzinie robotyki i technologii kosmicznych.

Rozwiązania mogą znaleźć także zastosowanie w badaniach i rozpoznaniu zagrożeń dla ekosystemu Morza Bałtyckiego, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości eliminacji, albo neutralizacji potencjalnych źródeł zanieczyszczenia wody, a także kształtowania rozwiązań w zakresie gospodarki wód śródlądowych służących poprawie potencjału jakościowego i ilościowego zasobów wodnych w Polsce.

 

GENEZA I CELE PROJEKTU

Nazwa projektu Baltic Challenge została przyjęta przez organizatorów ze względu na dwa niezwykle ważne zagadnienia, jakie przez co najmniej kilkadziesiąt lat będą stanowiły wyzwanie dla Polski i krajów nadbałtyckich w związku z problemami ekologicznymi środowiska naturalnego wód Morza Bałtyckiego oraz zasobów wodnych Polski.

Czysty Bałtyk

Głównym problemem związanym z ogromnym obciążeniem środowiska wodnego Bałtyku jest zanieczyszczenie różnego rodzaju odpadami przemysłowymi i komunalnymi, niesionymi przez wody rzek, głównie ze zlewni:

 • Odry z ujściem do Zalewu Szczecińskiego w okolicy Polic w Polsce,
 • Wisły z ujściem do Zatoki Gdańskiej w okolicy Gdańska w Polsce,
 • Niemna z ujściem do Zalewu Kurońskiego w okolicy Szyłokarczmy na Litwie,
 • Dźwiny z ujściem do Zatoki Ryskiej w okolicy Rygi na Łotwie,
 • Newy z ujściem do Zatoki Fińskiej w okolicy Sankt Petersburga w Rosji,

oraz z zalegającymi na dnie, a zatopionymi po zakończeniu II Wojny Światowej, zbędnymi zapasami niebezpiecznej broni chemicznej.

Z tego względu zasadnicza część projektu swoim zasięgiem obejmuje działania związane z ekologią Morza Bałtyckiego oraz zasobów wodnych na terenie Polski oraz innych krajów nadbałtyckich.

Podstawowym celem projektu jest podjęcie intensywnych działań zmierzających do oczyszczenia Bałtyku, w szczególności wzdłuż polskiego wybrzeża, z zalegających na jego dnie środków chemicznych oraz zainicjowanie międzynarodowej współpracy w zakresie ochrony środowiska wodnego Bałtyku.

Zasoby Wodne Polski

Drugim zagadnieniem w ramach projektu, dotyczącym naturalnego środowiska wodnego, jest problem zasobów wodnych na terenie Polski.

Pomimo pozornie doskonałych warunków naturalnych, a także zlewni dwóch największych rzek w tym regionie Europy (Odra i Wisła), Polska jest zagrożona deficytem wody. Jest to związane między innymi z tym, że system melioracji jest od kilkudziesięciu lat zaniedbany, a jednocześnie bardzo zaniedbana jest kwestia przede wszystkim tak zwanej małej retencji i sposobów oszczędzania wody.

Odrębną i ogromnie ważną kwestią jest jakość wody i wpływające na jej stan zanieczyszczenia, w szczególności pochodzenia rolniczego (wypłukiwane z gleb nawozy sztuczne, głównie azotowe i fosforowe, oraz pestycydy), ale także ściekami przemysłowymi i komunalnymi.

Część projektu związana z zasobami wodnymi Polski skupia się więc na tym, aby zainicjować szeroką współpracę między różnymi regionami Polski oraz pomiędzy resortami gospodarczymi tak, aby zagadnienie podniesienia zasobności i jakości wody w Polsce stało się jednym z kluczowych tematów zrównoważonego rozwoju gospodarczego związanego z odpowiedzialnością za środowisko naturalne.

ZADANIA PROJEKTU BALTIC CHALLENGE